corporate
Kontrol og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse

Bestyrelsen/revisionskomitéen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen.Scandinavian Brake Systems A/S har etableret interne kontrol- og risikostyringssystemer for at sikre, at regnskabsaflæggelsen sker i henhold til IFRS og anden regnskabsregulering gældende for børsnoterede danske selskaber. Ligeledes skal systemerne øge sikkerheden for, at den interne og eksterne finansielle rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation. Bestyrelsen/revisionskomitéen overvåger løbende kontrol- og risikostyringssystemerne i koncernen. I den forbindelse vurderes løbende de risici, som kan have betydning for koncernens regnskabsaflæggelse. Risikovurderingen tager sit udgangspunkt i de væsentligste regnskabsposter samt andre forretningskritiske områder. Der foretages løbende kontrol-aktiviteter med det formål at fastslå de væsentligste risici.

Kontrolmiljø
Bestyrelsen vurderer løbende koncernens organisationsstruktur og bemanding på væsentlige områder, herunder inden for områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder en rapporteringsmanual, en IT-strategi og IT-sikkerhedspolitik. Grundlaget herfor er en klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinjer, autorisations- og attestationsprocedurer og personadskillelse. Bestyrelsen vurderer årligt behovet for etablering af intern revision. Med baggrund i selskabets og koncernens størrelse og kompleksitet har bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke fundet grundlag for at etablere en intern revision. I stedet varetages en del af de opgaver, der naturligt henføres under en intern revisions område af koncernens centrale controllerfunktion i samarbejde med selskabets eksterne revision. Den centrale controllerfunktion udfører controlling af den finansielle rapportering for moderselskabet og dattervirksomhederne, som rapporterer løbende herom til bestyrelsen og direktionen.

Risikovurdering
Bestyrelsen og direktionen foretager årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen og fastlægger på dette grundlag tiltag med henblik på at styre, henholdsvis eliminere eller reducere risici. Som led i risikovurderingen tager bestyrelsen og direktionen stilling til risikoen for besvigelser samt til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere eller eliminere disse risici. De væsentligste forretningsmæssige risici fremgår af ledelsesberetningen.

Kontrolaktiviteter
Koncernens kontrolaktiviteter tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at de vedtagne mål, politikker og procedurer m.v. efterleves samt, hvis dette ikke skulle ske, at opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser, mangler og lignende.Kontrolaktiviteterne omfatter manuelle og fysiske kontroller og generelle IT-kontroller og automatiske applikationskontroller i de anvendte IT-systemer. Der er etableret en formel koncernrapporteringsproces, der omfatter månedsrapportering inkl. afvigelsesrapporter med kvartalsvis ajourførte skøn for året. Rapporteringen omfatter ud over resultatopgørelse tillige supplerende specifikationer og oplysninger i øvrigt.

Anbefalinger for god selskabsledelse
Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S forholder sig løbende til "Anbefalinger for god selskabsledelse" implementeret af NASDAQ OMX København i "Regler for udstedere af aktier" samt årsregnskabsloven § 107b. Anbefalingerne fra april 2010 gælder for regnskabsår, der starter den 1. januar 2010 eller senere og indeholder 78 anbefalinger. Bestyrelsen skal udarbejde en redegørelse, der skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes selskabet forholder sig til ovennævnte 78 anbefalinger. I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen for god selskabsledelse skal selskabet anvende "følg eller forklar"-princippet. "Følg eller forklar"-princippet indebærer, at selskabet enten skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Dette indebærer, at selskabet skal angive, hvilke anbefalinger der ikke følges, at selskabet skal oplyse grunden hertil, samt - hvor det er relevant - angive, hvorledes selskabet har indrettet sig i stedet. Det er præciseret, at det må bero på det enkelte selskabs egne forhold, i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt, idet det væsentligste er, at der skabes gennemsigtighed i selskabets ledelsesforhold.

Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i Scandinavian Brake Systems A/S
I henhold til selskabslovens paragraf 139a har bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S opstillet selskabets måltal og politik for at øge andelen af det under-repræsenterede køn i Scandinavian Brake Systems A/S og koncernens ledelse som helhed.

Måltal for bestyrelsen
I 2016 var den kønsmæssige sammensætning af Scandinavian Brake Systems A/S' generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 100% mænd og 0% kvinder.
Bestyrelsen vil undersøge, hvorledes koncernen kan tiltrække flere kompetente kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og det er bestyrelsens målsætning at øge andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Politik for øvrige ledelsesniveauer 
Scandinavian Brake Systems A/S ønsker, at samfundets fordeling af kvinder og mænd afspejles i selskabets ledelsesniveauer. Selskabet vil med denne politik skabe grundlaget for en mere ligelig fordeling af kønnene i selskabets ledelsesniveauer.
Selskabets ledere skal vælges/ansættes ud fra deres samlede kompetencer, og det er afgørende, at lederne har de rette kompetencer uanset køn. Bestyrelsen anerkender dog fordelene ved at have en bred sammensat ledelse på alle niveauer med hensyn til erfaring, specialviden, kultur og køn mv.
Selskabet vil tilstræbe generelt at øge antallet af kvinder i ledende stillinger i selskabet, og der vil blive igangsat initiativer i den henseende, herunder med henblik på at tiltrække flere kompetente kvinder til relevante lederstillinger i en branche, der har en væsentlig overvægt af mænd, samt at identificere mulige kvindelige efterfølgere til nøgleposter blandt selskabets nuværende kvindelige medarbejdere.
Bestyrelsen vil årligt gennemgå udviklingen af køns-sammensætningen i ledelsen, og hvis nødvendigt tilpasse selskabets initiativer i forhold til de opstillede mål og politik.

Afrapportering
Scandinavian Brake Systems A/S' måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i koncernens ledelse som helhed vil blive afrapporteret i forbindelse med aflæggelse af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport 2014.

2018: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2017: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2016: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2015: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2014: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2013: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)