OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTION OG BESTYRELSE I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S


Nærværende overordnede retningslinjer for fremtidig incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse i Scandinavian Brake Systems A/S er vedtaget af bestyrelsen og godkendt i henhold til selskabslovens § 139 på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2017.

1. Formål
Formålet med tildelingen af incitamentsaflønning i selskabet er at sikre, at vederlæggelsen af direktionen og bestyrelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til sammenlignelige virksomheder, således at selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere.

Tildelingen af incitamentsaflønning sker som udgangspunkt i henhold til individuelle aftaler og under hensyntagen til direktionen og bestyrelsens forventede værdiskabelse for selskabet.

Det er bestyrelsens målsætning at motivere og belønne de resultater, som direktionen og bestyrelsen leverer, hvilket skal sikre fortsat fremgang og udvikling i selskabet med fortsat vækst og øget værdi for selskabets aktionærer til følge.

2. Personkreds
Nærværende retningslinjer omfatter incitamentsaflønning af selskabets direktion samt bestyrelse, når det efter bestyrelsens skøn vil kunne have en for selskabet gavnlig effekt at motivere den enkelte direktør eller det enkelte bestyrelsesmedlem yderligere gennem tildelingen af en incitamentsaflønning.

Direktionen omfatter de til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktører.

3. Hovedbetingelser for tildeling af incitamentsaflønning
Incitamentsaflønning kan tildeles direktionen eller bestyrelsen som supplement til den faste aflønning samt på vilkår, hvorved incitamentsaflønningen udløses ved opnåelse af nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige eller ledelsesmæssige målsætninger.

Direktionen eller bestyrelsen kan endvidere tildeles en ordning, der strækker sig over en længere årrække og knytter sig til den daglige indsats og løbende indfrielse af forventede mål og resultater.

Tildelingen af incitamentsaflønning skal ske på sådanne vilkår, at denne belønner indfrielsen af opstillede målsætninger inden for den enkelte direktør eller bestyrelsesmedlems ansvarsområde, således at aflønningen er en belønning for en for selskabet lønsom resultatskabelse og dermed fremmende for den fortsatte indfrielse af bestyrelsen og aktionærernes forventninger til direktøren og bestyrelsesmedlemmet.

4. Mulige incitamentsordninger
De incitamentsaflønninger, som kan tildeles i henhold til nærværende retningslinjer, er ikke-aktiebasserede aflønninger i form af resultatkontrakter og bonusordninger samt aktie-baserede kontante aflønninger baseret på udviklingen i aktiekursen for Scandinavian Brake Systems A/S.

5. Omfanget af incitamentsaflønningen
Værdien af og vilkår for tildelte incitamentsaflønninger forhandles individuelt og således, at disse er afstemt i forhold til direktøren eller bestyrelsesmedlemmets øvrige kompensationspakke.

6. Offentliggørelse
Efter hvert endt regnskabsår vil værdien af tildelte incitamentsaflønninger blive særskilt oplyst i selskabets årsregnskab, hvorved der sikres gennemsigtighed for selskabets aktionærer.

Der er i selskabets vedtægter optaget en bestemmelse om, at der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion og bestyrelse.